Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης και διενέργειας συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας ΣΟΥΛΙΔΟΥ Β κ Σ ΟΕ

ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΟΙ 

1.1 Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων υποδημάτων και αξεσουάρ μέσω του διαδικτύου, που δημιούργησε η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΟΥΛΙΔΟΥ Β κ Σ ΟΕ.» που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής χάριν συντομίας «Εταιρία»). Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης και διενέργειας συναλλαγών (στο εξής χάριν συντομίας «Όροι Χρήσης») διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της διεύθυνσης mourato.gr στο εξής χάριν συντομίας «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τους επισκέπτες του (στο εξής χάριν συντομίας «Χρήστης»), καθώς και τη διενέργεια συναλλαγών από απόσταση μέσω αυτού από τους πελάτες (στο εξής χάριν συντομίας «Πελάτης») της εταιρίας, υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της οποίας τελεί.

1.2 Η Εταιρία καταβάλει καθημερινά κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου Ηλεκτρονικού Καταστήματος η Εταιρία στοχεύει στην πραγμάτωση μίας μορφής προηγμένης επικοινωνίας με τους πελάτες της. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρία σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της Εταιρίας. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

1.3 Οι Χρήστες και οι Πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πριν κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης που διέπουν την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τη διενέργεια συναλλαγών σε αυτό, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους χρήστες και πελάτες του. Η εγγραφή του Χρήστη/Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των Όρων Χρήσης εκ μέρους του εγγεγραμμένου μέλους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Χρήστη/Πελάτη και την ανάληψη υποχρεώσεως τήρησής τους.

Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει δημιουργηθεί από την Εταιρία και λειτουργεί με αποκλειστικό σκοπό την προβολή των προϊόντων της (στο εξής χάριν συντομίας «Προϊόντα») μέσω διαδικτύου, την παραγγελία και αγορά Προϊόντων από απόσταση από τους Πελάτες.

Διαδικασία εγγραφής του Χρήστη/Πελάτη ως μέλους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

3.1 Κάθε χρήστης/πελάτης χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

3.2 Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει Προϊόντα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (χωρίς να είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί ως μέλος του). Η εγγραφή πραγματοποιείται άπαξ κατά τη διαδικασία της πρώτης αγοράς Προϊόντος. Ο Πελάτης ο οποίος οφείλει να καταχωρήσει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση αποστολής των Προϊόντων και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) και, εφόσον επιθυμεί, τηλέφωνο επικοινωνίας και στη συνέχεια τσεκάρει στο συγκεκριμένο τετραγωνάκι..

3.3 Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας.

3.4 Η Εταιρία δεν θα ζητήσει ποτέ από τον Πελάτη να καταχωρήσει μέσω του διαδικτυακού της τόπου ή να της αποστείλει μέσω email, κατά την εγγραφή του ως μέλους ή και αργότερα, στοιχεία που σχετίζονται με πιστωτικές του κάρτες, τραπεζικούς του λογαριασμούς ή εν γένει οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό του δεδομένο, εκτός από την περίπτωση της υπαναχώρησης από την αγορά Προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 7 κατωτέρω.

3.5 Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων του.

3.6 O Πελάτης έχει τη δυνατότητα, επίσης, να εγγραφεί και στην υπηρεσία ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Εταιρίας (News Letter) με σκοπό να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα της σχετικά με τις δραστηριότητες και τα Προϊόντα της. Ο Πελάτης, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή του, δύναται να ζητήσει από την Εταιρία να σταματήσει η αποστολή σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επιλέγοντας το σχετικό link σε οποιοδήποτε ενημερωτικό email λάβει.

Παραγγελία και αγορά Προϊόντων

4.1 Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας έχουν όλοι οι Χρήστες/Πελάτες, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανοί τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από μη δικαιοπρακτικά άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα και τη δικαιοπρακτική ικανότητα των εισερχομένων χρηστών/πελατών.

4.2 Ο Πελάτης κατά τη διαδικασία παραγγελίας υποχρεούται να συμπληρώσει την ειδική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης καθώς επίσης και να προβεί στην ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των Όρων Χρήσης του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ο Πελάτης ενημερώνεται από την Εταιρία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή του πωλούμενου προϊόντος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος ΦΠΑ ή κάθε άλλο νόμιμο τέλος που επιβαρύνει τον Πελάτη, την ποσότητα, το κόστος αποστολής του, εφόσον υπάρχει, καθώς και το κόστος αντικαταβολής εφόσον έχει επιλέξει τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης καθώς και για το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%), ενώ το mourato.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

4.3 Επισημαίνουμε ότι τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στον Χρήστη/Πελάτη, ο οποίος μπορεί να τα πληροφορηθεί ακολουθώντας κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

4.4 Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η Εταιρία διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

α. Με τη χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. : Ο Πελάτης μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των Προϊόντων, που επιθυμεί να αγοράσει, και την επιβεβαίωση της παραγγελίας του, θα εκτρέπεται σε ειδικό, ασφαλή περιβάλλον όπου και θα καταχωρεί όλα τα στοιχεία της κάρτας, τα οποία εκάστοτε απαιτούνται. Η συνολική αξία των Προϊόντων, καθώς και το κόστος αποστολής ή αντικαταβολής τους (εφόσον υπάρχει), θα εμφανίζονται ως σύνολο στο ασφαλές περιβάλλον αυτόματα, μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Μετά την έγκριση της συναλλαγής από την εκάστοτε Τράπεζα και την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο Πελάτης θα επιστρέφει αυτόματα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της παραγγελίας των προϊόντων. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.

β. Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η εταιρία και θα γνωστοποιείται στον Πελάτη. Ο Πελάτης μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των Προϊόντων, που επιθυμεί να αγοράσει, και την επιβεβαίωση της παραγγελίας του, θα ενημερώνεται για τη συνολική αξία των Προϊόντων, καθώς και για το κόστος αποστολής τους (εφόσον υπάρχει), τα οποία θα εμφανίζονται ως σύνολο. Το συνολικό ποσό θα πρέπει να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μέσα στις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας.

4.5 Ο Πελάτης, ο οποίος επιλέγει ως τόπο αποστολής των Προϊόντων, οποιοδήποτε σημείο εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, μπορεί να επιλέξει την πληρωμή των Προϊόντων του μόνο μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κατά τα ανωτέρω.

4.6 Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορών στην ισοτιμία, εκτελωνισμών κλπ. για τα οποία η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.

4.7 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των Προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Πελατών. Σε κάθε περίπτωση η τιμή που αναφέρεται δίπλα στο Προϊόν κατά τη στιγμή παραγγελίας του από τον Πελάτη είναι η ισχύουσα για την αγορά του.

Επίσης κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας.

Παράδοση Παραγγελίας

5.1 Ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων βρίσκεται σε συνάρτηση με τον τόπο παράδοσής τους που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραδίδει τα Προϊόντα κατά το δυνατόν πιο σύντομα.

5.2 Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.) δεν είναι δυνατό να παραδοθεί η Παραγγελία εντός του προκαθορισμένου χρόνου, η Εταιρία θα ενημερώνει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να δηλώσει αν επιθυμεί, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της Παραγγελίας. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την Παραγγελία μέσα σε χρονικό διάστημα 1 ώρας από την πραγματοποίηση της. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, δεν είναι δυνατή η ακύρωση της Παραγγελίας.

Επιστροφή χρημάτων

7.1 Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την Παραγγελία του και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

7.2 Εάν ο Πελάτης έχει πληρώσει με αντικαταβολή, τότε στο έντυπο της υπαναχώρησης θα δηλώνει και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να του κατατεθούν τα χρήματα.

Ευθύνη Εταιρίας

8.1 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της παρούσας οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά απεργία των μέσων μεταφοράς κλπ. Η Εταιρία σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται παράταση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της δυνάμει της παρούσας.

8.2 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την επιλογή των Προϊόντων για τα οποία ο Πελάτης παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος.

8.3 Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των δικών της συστημάτων, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η Εταιρία, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη, η οποία προκαλείται από ιό. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.), η οποία προκύπτει για χρήστες/πελάτες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

8.4 Για την ασφάλεια των συναλλαγών με τη χρήση καρτών, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει καθώς όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον, όπου ο Πελάτης καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του.

Ευθύνη του Χρήστη και του Πελάτη

9.1 Ο Χρήστης και ο Πελάτης χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της Εταιρίας, που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 των παρόντων Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, απαγορεύεται. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται, ιδίως, να απέχουν από χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με σκοπό:

α) Τη συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

β) Την αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα, τη δημοσίευση ή την εν γένει μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που είναι παράνομο και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

9.2 Ο Πελάτης για την πληρωμή των Προϊόντων μπορεί να χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η οποία έχει εκδοθεί στο όνομά του. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε αντίθετη περίπτωση.

Δικαιώματα Καταναλωτή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα του Πελάτη, το οποίο απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών.